De opstijging van de Profeet Jezus naar de Hemelen

Het geloof van de moslim betreffende de Profeet Jezus is dat hij niet werd gedood of gekruisigd. Hij werd opgeheven naar de Hemelen door de wil van God. Allah, de Verhevene, zegt: En voorzeker, Wij hebben Mozes het boek gegeven en Wij deden na hem de Boodschappers volgen. En Wij gaven Isa, de zoon van Maryam, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de Heilige Geest (Jibril). Is het dan zo dat telkens als er een Boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en een aantal doodden? (Qur’an 2:87)

God, de Verhevene, zegt ook:En (Wij vervloekten hen) wegens hun verbreken van het verbond en hun niet geloven in de Tekenen van Allah, en hun zonder recht doden van de Profeten. En (wegens) hun uitspraak “Onze harten worden bedekt,” heeft Allah zelfs hun (harten) vergrendeld vanwege hun ongeloof. En zij geloven niet behalve slechts weinigen. En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maryam, als geweldige verzinsels! En (wegens) hun uitspraak “Wij hebben de Messias Isa, zoon van Maryam, Boodschapper van Allah, gedood.” Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijs. En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet voor zijn dood in hem (de Profeet Isa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn. (Qur’an 4:155-159)

Ibn Abbas zei: “Toen Allah had verordend dat Jezus zou worden opgeheven naar de hemelen, kwamen de discipelen die twaalf in getal waren, naar zijn huis en zij zagen dat zijn hoofd droop van het water. Jezus vroeg hen: “Wie van jullie wil worden getransformeerd door God zodat hij op mij lijkt en in mijn plaats zal worden gedood en de beloning van een verblijf in de Hemel zal verdienen?” De jongste van de groep meldde zich vrijwillig aan maar Jezus vertelde hem om te gaan zitten. Maar toen meldde hij zich opnieuw aan en Jezus koos hem. Hij werd veranderd zodat hij op Jezus leek en Jezus steeg zelf op naar de hemelen. De mensen kwamen en namen degene die op Jezus leek gevangen en zij doodden hem door hem te kruisigen. God, de Verhevene, zegt:En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken. En toen Allah zei: “O Isa, voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot Mij opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal jullie terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten van mening te verschillen. En wat degenen die ongelovig zijn betreft: hen zal Ik op de wereld en (in) het Hiernamaals met een strenge bestraffing straffen en er zullen voor hen geen helpers zijn. En wat degenen die gelovig zijn en goede daden verrichten betreft; Allah zal hen hun (volledige) beloning schenken, en Allah houdt niet van de onrechtvaardigen. (Qur’an 3:54-57)

De christenen beweerden later dan Jezus was gedood om te boeten voor de zonden van de mensheid. Als moslims geloven wij dat een ieder voor God zal staan om te worden beoordeeld op wat hij heeft gedaan. Niemand draagt de zonden van een ander.