De schepping van Adam, de vader van de mensheid

Allah heeft verordend dat degenen die Hij kiest, de aarde zullen bewonen. Zij zullen het land bewerken en erop bouwen. Zij worden getest op het materiële vlak zodat het duidelijk wordt wie gehoorzaam en vroom is en wie onwaardig blijkt te zijn. God, de Verhevene, zegt:En toen jouw Heer tot de Engelen zei: “Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen,” zeiden zij: “Gaat U daarop iemand aanstellen die daarop verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met Uw lofprijzing en wij U heiligen?” Hij zei: “Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten.” (Qur’an 2:30)

De autoriteit die God eerst op aarde aanstelde, was de Profeet Adam, de vader van de mensheid. God schiep Adam op een vrijdag, zoals is vermeld in de Profetische Traditie: De beste dag waarop de zon opgaat, is vrijdag. Op die dag schiep God Adam en op die dag werd hij toegelaten tot de Hemel en op die dag werd hij eruit verbannen, en het Laatste Uur zal plaatshebben op een vrijdag. (Muslim)

Om deze reden heeft God de vrijdag uitgekozen als de wekelijkse vrije dag voor de moslims. Vanwege de hoge status van Adam, beval Allah de engelen voor hem te buigen om hem respect en eer te tonen. Alle engelen deden dat onmiddellijk. Satan, die in het gezelschap verkeerde van de engelen, weigerde voor hem te buigen. Arrogantie en trots weerhielden hem ervan het bevel van God te gehoorzamen. God, de verhevene, zegt hierover: (Gedenk) Toen jouw Heer tot de Engelen zei: “Voorwaar, Ik schep een mens uit aarde. En Ik vervolmaak hem, en blaas hem van de Geest in.” Toen knielden zij zich voor hem neer. Toen knielden alle Engelen tezamen neer. Behalve Iblis, hij was hoogmoedig en hij behoorde tot de ongelovigen. Hij (Allah) zei: “O Iblis, wat heeft jou ervan weerhouden om neer te knielen toen Ik met Mijn beide Handen had geschapen (Adam)? Was jij hoogmoedig, of behoorde jij tot de hooghartigen?” Hij zei: “Ik ben beter dan hij. U heeft mij uit vuur geschapen, terwijl U hem uit aarde heeft geschapen.” Hij (Allah) zei: “Ga dan weg uit haar (het Paradijs): voorwaar, jij bent een verworpene. En voorwaar, op jou rust Mijn vervloeking, tot de Dag des Oordeels.” Hij (Iblis) zei: “Mijn Heer, geef mij uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt.” Hij (Allah) zei: “Voorwaar, jij behoort dan tot hen aan wie uitstel is gegeven. Tot de Dag van de vastgestelde tijd.” Hij (Iblis) zei: “Bij Uw eer dan, ik zal hen zeker allen misleiden. Behalve Uw dienaren onder hen die zuiver zijn in hun aanbidding.” Hij (Allah) zei: “De Waarheid, en Ik spreek de Waarheid. Ik zal zeker De Hel vullen met jou en met degenen onder hen die jou volgen, tezamen.” (Qur’an 38:71-85)

God, door Zijn wijsheid, beschikte dat Adam en zijn nakomelingen de aarde zouden bewonen. Daarna schiep God Eva, de vrouw van Adam.