De Profeet Noah (Nuh)

De beste Profeten en Boodschappers zijn de vijf die bekend staan als Ulul’Azm (Dit zijn de Boodschappers van God die grote moeite hebben gedaan om de Boodschap van God over te brengen aan hun volkeren.) . Dit zijn:

  • De Profeet Noah
  • De Profeet Mozes
  • De Profeet Abraham
  • De Profeet Jezus
  • De Profeet Mohamed

Hij is de eerste Boodschapper die door God werd gestuurd. Hij werd gestuurd nadat zijn volk was begonnen met Shirk (polytheïsme). Hun toestand verslechterde langzaam maar zeker en zij vergaten de principes van hun geloof die zij hadden ontvangen van hun voorouders die het credo van de Islam wel in ere hielden. God, de Verhevene, zegt:Voorwaar, Wij hebben Nuh tot zijn volk gezonden (en zeiden tot hem): “Waarschuw jouw volk voordat er een pijnlijke bestraffing tot hen komt.” (Qur’an 71:1)

Zij aanbaden vijf afgoden: Wudd, Suwa, Yaghooth, Ya’ooq en Nasr. Allah, de Verhevene, verklaart hun namen in de Qur’an als Hij zegt:En zei zeiden: “Verlaat jullie goden niet en verlaat Wadd niet, en niet Suwa’, en niet Yaghuth en Ya’uq en Nasr.” (Qur’an 71:23)

De Profeet Noah was zeer vroom en rechtschapen. Hij riep zijn volk geduldig op tot rechtschapenheid en gebruikte daarbij verschillende methoden. God, de Verhevene, zegt:Hij (Nuh) zei: “Mijn Heer, ik heb mijn volk dag en nacht opgeroepen. Maar mijn oproep deed hun vluchten (van de Waarheid) slechts toenemen. En voorwaar, telkens wanneer ik hen opriep opdat U hen zou vergeven, stopten zijn hun vingers in hun oren en bedekten zij (hun gezichten) met hun kleding en bleven zij uiterst hoogmoedig. Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen. Vervolgens heb ik hen waarlijk openlijk toegesproken en hen vertrouwelijk toegesproken, heimelijk.” Toen zei ik: “Vraagt jullie Heer om vergeving: voorwaar Hij is Vergevingsgezind.” (Qur’an 71:5-10)

Ondanks als zijn moeite keerden velen van zijn volk zich af en zij verwierpen de Boodschap. Slechts een klein aantal volgde hem en de ongelovigen onder zijn volk gingen door met hun ongeloof en slechte gewoontes. Daarom stuurde Allah hen geen regen. Noah vertelde hen dat er regen zou komen als zij weer zouden geloven. Toen geloofden ze weer. Maar snel daarna keerden ze terug naar hun ongeloof. Na vele jaren oproepen tot het pad van Allah zonder succes, keerde hij zich tenslotte tot Allah en zei:“Mijn Heer, laat op de aarde geen enkele ongelovige in leven. Voorwaar, als U hen (in leven) laat, zullen zijn Uw dienaren doen dwalen en zij brengen niets voort dan losbandige ongelovigen.” (Qur’an 71: 26-27)

Allah beantwoordde zijn smeekbede en Hij beval hem een ark te bouwen. Noah was een goede timmerman en degenen die geloofden in de Boodschap, hielpen hem. Toen de ark klaar was, beval God de Profeet Noah om van elke diersoort een paar te verzamelen (een mannetje en een vrouwtje). Toen beval God de hemelen om te gaan regenen en de aarde om het water los te laten dat erin zat. God, de Verheven, zegt:Vóór hen loochende het volk van Nuh, zij loochenden Onze dienaar, en zij zeiden: “Een bezetene!” En hij werd verbannen. Waarop hij zijn Heer aanriep (en zei) “Ik ben verslagen, help mij daarom.” Wij openden toen de poorten van de hemel met neergietend water. En Wij deden bronnen uit de aarde barsten, waarna de wateren elkaar ontmoetten volgens een beschikking die waarlijk bepaald was. En Wij droegen hem op een vaartuig van planken en (houten) pinnen. Dat voer onder Ons toezicht, als beloning voor degene die werd verworpen. En voorzeker, Wij lieten het achter als een teken, is er dan iemand die er lering uit trekt? (Qur’an 54:9-15)

De Profeet Noah had drie kinderen: Saam, de vader van de Arabieren en de Persen, Haam, de vader van de Afrikaanse rassen en Yaafith, de vader van de Aziatische rassen.