De menselijke aard van Jezus

De Qur’an vermeldt duidelijk dat Jezus een man was die was gekozen door God om de Boodschap van de Eenheid van God te verkondigen aan zijn volk. Allah, de Verhevene, zegt: De Messias, zoon van Maryam, is niet anders dan een Boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door Boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten beiden voedsel te eten. Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich afwenden. (Qur’an 5:75)

Het past God niet om een vrouw te hebben of kinderen. Om te beweren dat Hij een kind heeft, is een grote zonde. God, de Verhevene, zegt:En zij zeiden: “De Barmhartige heeft zich een zoon genomen.” Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend voor de Barmhartige om Zich een zoon te nemen. Er is niemand in de hemelen of (op) de aarde of hij zal als een dienaar naar de Barmhartige komen. (Quran 19:88-93)

Een kind is het product van twee gelijke die samenkomen en dan een kind produceren. Niets is zoals God; Hij heeft geen gelijke en geen partner. God, de Verhevene, zegt:Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet is één aan Hem gelijkwaardig. (Qur’an 112: 1-4)

Mensen door de eeuwen heen hebben beweerd dat God een kind had. De veelgodenaanbidders onder de Arabieren zeiden dat God iemand van de Jinn had getrouwd en dat de Engelen Zijn dochters waren. God, de Verheven, zegt: Vraag hen (de ongelovigen), of voor jouw Heer de dochters zijn en voor hen de zonen. Hebben Wij de Engelen als vrouwen geschapen en waren zij getuigen? Weet dat zij wegens hun verzonnen leugens zeker zullen zeggen: “Allah heeft kinderen verwekt.” Voorwaar, zij zijn zeker leugenaars. Heeft Hij dochters verkozen boven zonen? Wat is er met jullie? Hoe beoordelen jullie? Laten jullie je dan niet vermanen? Of beschikken jullie over een duidelijk bewijs? Breng dan jullie boek, als jullie waarachtigen zijn! En zij verzinnen verwantschap tussen Hem en de Jinn’s. En voorzeker, de Jinn’s weten dat zij zeker voorgeleiden zullen zijn. Heilig is Allah boven wat zij toeschrijven. Behalve de dienaren van Allah die Hem zuiver aanbidden. (Qur’an 37: 149-160)

Joden en christenen deden vergelijkbare beweringen. God, de Verhevene, zegt:De Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah,” en de christenen zeggen: “De Messias (Isa) is de zoon van Allah.” Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig waren. Moge Allah hen vervloeken. Hoe kunnen zij zo afwijken? Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en (ook) de Messias, de zoon van Maryam, terwijl hen niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is geen god dan Hij. Heilig is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen. (Qur’an 9:30-1)

De Qur’an laat duidelijk zien dat degene die gelooft dat Jezus God is of de zoon van God is of deel uitmaakt van een drie-eenheid een geloof heeft omarmd dat de Boodschap van Jezus weerspreekt en daarmee een ongelovige is in zijn Boodschap. De Qur’an maakt duidelijk dat de Boodschap van Jezus het geloof in de Eenheid van God is. God, de Verhevene, zegt: Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Allah is de Messias, zoon van Maryam.” Hoewel de Messias zei: “O Kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer.” Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem werkelijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Voorwaar, Allah is één derde van drie (goden).” Want er is geen god dan de Ene God (Allah). En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn. Waarom tonen zij geen berouw aan Allah en vragen zij Hem niet om vergeving? En Allah is Vergevensgezind, Meest barmhartig. (Qur’an 5:72-74)

De Qur’an geeft vele intellectuele bewijzen die duidelijk laten zien dat God de Enige is die het waard is om aanbeden te worden. Hij doet wat Hij wil en wat Hem goeddunkt. Het verklaart ook dat alle wonderen die door Jezus plaatsvonden, bestonden vanwege de wil van God. Jezus zelf heeft geen macht om zichzelf te beschermen tegen de bepalingen van God. God, de Verhevene, zegt:Voorzeker, zij waren ongelovig, degenen die zeiden: “Voorwaar, Allah is de Messias, zoon van Maryam.” Zeg (O Mohamed): “Wie zou er enige macht hebben om Allah (af te houden) wanneer Hij zou wensen dat de Messias, zoon van Maryam, en zijn moeder en wie er ook op de aarde zijn, allen vernietigd zouden worden?” En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is. Hij schept wat Hij wil. En Allah is Almachtig over alle zaken. (Qur’an 5:17)

God waarschuwt de Joden en de christenen om niet te overdrijven met hun Profeten en niet over hen te spreken zonder kennis. Ons wordt ook verteld dat Jezus slechts een mens was. God, de Verhevene, zegt: O Lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Messias Isa, zoon van Maryam, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een Geest (Jibril) van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers en zegt niet (dat Allah) ‘drie’ is. Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, slechts Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als getuige. Het is de Messias niet te min om een dienaar van Allah te zijn en de (Hem) nabije Engelen (ook niet). Degenen die de aanbidding van Hem te min is en arrogant zijn: Hij zal hen allen bij Zich verzamelen. Maar wat betreft degenen die geloven en goede daden verrichten: Hij zal hen hun beloningen geven en meer van Zijn Gunst geven. Maar degenen die hoogmoedig en arrogant zijn, zal Hij dan straffen met een pijnlijke bestraffing en zij zullen zich buiten Allah geen beschermer en geen helper vinden. (Qur’an 4:171-3)