Maria, de moeder van Jezus

Allah heeft Maryam (Maria), de dochter van Imran, de moeder van de Profeet Jezus , geprezen. Allah beschrijft Maryam als puur, kuis en vroom. Hij, de Verhevene, zegt: En (het voorbeeld van) Maryam, de dochter van Imran, die haar eerbaarheid bewaard had, waarop Wij in haar van onze geest bliezen en zij getuigde van de Waarheid van de Woorden van haar Heer en Zijn Schriften en zij behoorde tot de gehoorzamen. (Qur’an 66:12)

De Qur’an maakt duidelijk dat Maryam het resultaat was van een smeekbede die haar eigen moeder gedaan had. Allah, de Verhevene, zegt:Toen de vrouw van Imran zei: “Mijn Heer, voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende." (Qur’an 3:35)

Deze smeekbede was de indirecte reden waarom zij en haar nageslacht beschermd waren door Allah tegen de Duivel. God voorzag in de behoeftes van Maryam en deed haar opgroeien met Zijn zegeningen. Allah zegt: En toen zij haar gebaard had, zei zij: “Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje,” –en Allah wist het best wat zij gebaard had- “en het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maryam genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan.” Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zachariah. Elke keer als Zachariah in de (gebeds)ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei: “O Maryam, van waar heb jij dat?” Zij zei: “Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening. (Qur’an 3:36-7)

Maryam was erg vroom in haar aanbidding van God. Zij was de beste van de vrouwen van haar generatie. De Profeet, moge Allah hem prijzen, zei: “Er zijn vier vrouwen die het niveau van Kamal (perfectie) hebben bereikt.”
Hij noemde Maryam, de moeder van Jezus, als één van hen. Allah, de Verhevene, zegt:En toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de wereld uitverkoren. O Maryam, gehoorzaam jouw Heer en kniel je (voor Hem) neer en buig je met de buigenden.” (Qur’an 3:42-43)

God openbaar een geheel hoofdstuk in de Qur’an met haar naam. Het is het 19de hoofdstuk in de Qur’an. Het is het enige hoofdstuk dat genoemd is naar een vrouw en in dit hoofdstuk prijst God Maria. Een vergelijkbare lofprijzing kan niet worden gevonden in de oudere Geschriften.