De wonderen van de Profeet Jezus

Soms verwerpen de mensen de geloofwaardigheid van een Profeet en willen ze niet geloven totdat ze een tastbaar wonder aanschouwen. Om die reden stuurt Allah Zijn Profeten en Boodschappers met wonderen. Allah, de Verheven, zegt: En voorzeker, Wij hebben Boodschappers vóór jou gezonden. En Wij maakten voor hen echtgenoten en nakomelingen. En het is niet aan de boodschapper om een Vers te brengen, tenzij met verlof van Allah. Voor elke periode is er een Boek. (Qur’an 13:38)

Elke profeet ontving wonderen die hun volkeren kon begrijpen en die betekenis voor hen hadden. Het volk van Mozes stond bekend om hun beheersing van tovenarij. Dus Allah hielp de Profeet Mozes met wonderen die zijn volk kon begrijpen. Zijn staf veranderde op wonderbaarlijke wijze in een slang. God, de Verhevene, zegt:En de tovenaars kwamen tot Fir’aun, zij zeiden: “Voorwaar, is er voor ons zeker een beloning als wij de winnaars zijn.” Hij (Fir’aun) zei: “Ja, en voorwaar, jullie zullen tot de nabijen behoren.” Zij zeiden: “O Musa, werp jij (eerst) of werpen wij?” Hij zei: “Werpt.” Toen zij dan wierpen, betoverden zij de ogen van de mensen en joegen hen angst aan met geweldige tovenarij. En Wij openbaarden aan Musa: “Werp jouw staf!” En toen verslond deze wat zij met hun bedrog hadden gemaakt. Toen werd de Waarheid duidelijk, en bleek wat zij (de tovenaars) plachten te doen valsheid te zijn. Zij werden daar verlagen, en zij keerden vernederd terug. En de (tot inkeer gekomen) tovenaars wierpen zich (als in de salaat, het gebed) neer. Zij zeiden: “Wij geloven in de Heer der Werelden. De Heer van Musa en Harun.” (Qur’an 7:113-122)

Het volk van Jezus stond bekend om hun kennis van de geneeskunst. Hij werd geholpen met wonderen die zijn volk kon bevatten. Hij sprak tot de mensen toen hij nog een pasgeboren baby was. Hij maakte van klei een vogel en toen, met de wil van Allah, werd er leven in geblazen. Hij genas de leprozen en de blinden van hun ziektes. Hij bracht zelfs, met de wil van Allah, de doden terug tot leven. Allah zegt: (Gedenkt) toen Allah zei: “O Isa, zoon van Maryam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Jibril) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg lag en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn Verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn Verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke bewijzen tot hen kwam.” En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: “Dat is niets dan duidelijke tovenarij.” (Qur’an 5:110)

Een ander wonder dat de Profeet Jezus ontving was het Feest. Zijn discipelen vroegen om een hemels feest zodat hun harten versterkt zouden worden. Daarom bad hij tot Allah en het werd ingewilligd. Allah, de Verhevene, zegt: Toen de metgezellen zeiden: “O Isa, zoon van Maryam, kan jouw Heer tot ons een Ma’idah (gedekte tafel) doen neerdalen uit de hemel?” Hij (Isa) zei: “Vreest Allah, indien jullie gelovig zijn.” Zij zeiden: “Wij willen (alleen maar) dat wij daarvan eten en onze harten tot rust gebracht worden en wij (willen) weten of jij ons waarlijk de Waarheid hebt verteld en dan behoren wij tot de getuigen daarvan.” (Qur’an 5:112-113)