ישוע עליו השלום בקוראן הקדוש

קוראים יקרים, לפני שנטפל בחייו של ישוע עליו השלום בקוראן הקדוש עלינו להבהיר בראשונה את מהותה של תחילת בריאת היקום ומוצאם של כל בני האדם אשר נ זקקים למזון רוחני אשר מבטיח את היציבות הנפשית והשלווה שמתגלמות באימונה שמארגנת את ענייני החיים, המחשבות והשאיפות שלהם דרך החוקים האלוהיים שמבטחים את שמירת הזכויות, הנפש, הכבוד והכספים, ההוראות האלה הובהרו לאנישים אך ורק על ידי הנביאים והשליחים של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

הקוראן הקדוש הוא אחד הספרים השמימיים אשר הורדו מעם אללה יתעלה בעוד שהאיסלאם היא דת אוניברסלית המתאימה לכל מקום וזמן וכללה את כל ההוראות שמדריכות את האנישים להשיג את האושר האמתי בעולם הזה ובעולם הבא, דת האסלאם מתאימה לכל הזמנים דרך יסודות קבועות שלא משתנות אלא שנעשים לקלים דרך הכללים שמבטלים את הקושי והטרחה.

הקוראן הקדוש הבהיר לנו גם את השלבים של תחילת בריאת היקום וההתפתחיות אשר אירעו בשלבים אלה באופן התואם להגיון ,שכל וטבע הבריאה השלמה של האדם, הקוראן הקדוש דווח לנו כי אללה יתעלה לבדו הוא אשר ברא את היקום, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר בחדית' שלו את השלבים של הבריאה, עומראן בן אלחוסין סיפר כי קבוצה מאנשי תימן באו לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ואמרו: הוי שליח אללה באנו ללמוד את הדת, תודיע לנו על תחילת הבריאה, אללה יתעלה לבדו היה קיים ללא כל דבר אחר, הכסא שלו היה מעל המים, כל דבר שעלול לבוא לאחר מכן נרשם, לאחר מכן אללה ברא את השמים והארץ".

אללה יתעלה אינו דומה ליצורים שלו, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב " הוא ראשון והוא אחרון, הוא נגלה והוא נסתר: כל דבר הוא יודע" (סורת הברזל:3).

אללה הוא הראשון שאין תחילה לקיומו ואין דומה לו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא יוצר השמיים והארץ؛ הוא עשה לכם נשים כעצים מעצמכם, וגם את המקנה -זכר ונקבה, והרבה את זרעכם בזאת. אין דומה לו, והוא השומע והמבחין ", (סורת המועצה: 11).

אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו שזה בלתי אפשרי לכל אדם לתאר את אללה יתעלה, דבר שמבהיר לבני האדם את גדולתו של אללה יתעלה ומאשר את אימונתם של עבדיו בייחודו של אללה הראוי לפולחן, אללה ישתב ח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, ואולם הם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת עליו" (סורת ט.ה:110).

אללה יתעלה הוא אשר ברא את כל היצורים מאין, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש" זהו אללה ריבונכם הבורא כל דבר, אין אלוה מבלעדיו. כיצד זה ישגו בשקרים?" (סורת הסולח:62).

אחת האמונות המרכזיות של המוסלמים היא שאללה יוצר מה שהוא רוצה ועושה כרצונו. שום דבר לא יכול לעמוד בפני גזירות אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונך בורא את אשר יחפוץ, והבחירה בידו הוא ולא בידם, ישתבח שם אללה ויתרומם מעל השותפים אשר מצרפים לו" (סורת סיפור המעשה:68).

אללה יתעלה לא ברא כל דבר לשווא או ללא מטרה, כל יצור ביקום הזה נברא על ידי אללה יתעלה לבצע משימה קבועה, המדע המודרני הבהיר לנו את מידת הקשר בין היצורים החיים זה לזה דבר שידוע בשם שרשרת המזון, ואישר את הקשר בין היצורים החיים לבין עולם הדוממים כגון השפעת האור על החושך, השמש, הירח, הלילה, היום ועוד, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " בראנו כל דבר על-פי גזרתנו" (סורת הירח:49).