הנסים של ישוע עליו השלום

כפי שנזכר לעיל כי ישנם אנשים אשר מתכחשים ולא מאמינים בשליחים של אללה יתעלה בעודם לא מאמינים אלא על ידי ההוכחות המוחשיות, לכן, אללה יתעלה תמך בשליחים שלו על ידי נסים אשר מעידים על אמיתות השלחיות שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ככר לפניך שלחנו שליחים ונתנו להם נשים וילדים, ושום שליח מעולם לא הביא אות בלא רשות אללה" (סורת הרעם:38).

אללה יתעלה תמך בכל נביא בנסים אשר ידועים לבני עמם, אללה יתעלה תמך בנביא משה עליו השלום בנס של המטה אשר בטלה את מעשי הכישוף של המכשפים של פרעה כיוון שבני עמו היו בקאים במעשי הכישוף, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרו הנכבדים מבני עם פרעה, זהו מכשף מעולה.* הוא מבקש לגרשכם מארצכם, (אמר פרעה) אם כן, מה עצתכם?* אמרו, דחה אותו ואת אחיו, ושלח פוקדים אל גלילות הארץ,* למען יביאו אליך כל מכשף מעולה,* המכשפים באו אל פרעה ואמרו, האם נבוא על שכרנו אם נהיה אנו הגוברים?* אמר, כן, וגם תהיו במקורבים.* אמרו, משה, התשליך אתה את (מטך) או נשליך אנו?* אמר, השליכו! כאשר השליכו, איחזו את עיני האנשים והפחידום וחוללו כישוף כביר,* הורינו למשה לאמור, השלך את מטך ויבלע את להטיהם הכוזבים,* אז נגלתה האמת והופר כל אשר עשו,* וכך נחלו שם תבוסה והושפלו.* אז השתחוו המכשפים אפיים ארצה,ואמרו, מאמינים אנו ברבון העולמים" (סורת ממרום החומה:121-109).

אללה יתעלה תמך בנבא ישוע עליו השלום בנס של תחיית המתים ורפוא העיוור מילדה והמצורעים משום שבני עמו של ישוע היו בקאים ברפואה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה אמר, הוי ישוע בן מרים, זכור את החסד שנטיתי לך ולאמך כאשר סייעתי לך ברוח הקדוש, ודיברת אל האנשים בהיותך בעריסה וכאשר בגרתי, וכאשר לימדתיך את הספר ואת החוכמה ואת התורה ואת האוונגליון, וכאשר בראתי ברשותי דמות עוף מטין, ונפחתי בו רוח והיה לעוף ברשותי, וריפאת ברשותי את העיוור מלידה ואת המצורע, וכאשר הוצאת ברושתי את המתים (חיים מקברים), וכאשר הדפתי את בני ישראל מעליך בהיבאך להם את האותות הנהירים, ואמרו הכופרים שבהם, אלה כשפים בעליל" (סורת השולחן:110).

אחד הנסים של הנביא ישוע עליו השלום הוא שאללה יתעלה נענה לתפילתו כאשר התפלל לאללה שיוריד על התלמדים שלו שולחן ערוך אוכל מהשמים עד שיבטח לבם ויאמינו בכנות שליחותו , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב : " אמרו התלמידים, ישוע בן מרים, האם יוכל ריבונך להוריד אלינו שולחן ערוך מן השמים? אמר, היו יראים את אללה, אם מאמינים אתם,* אמרו, רוצים אנו לאכול ממנו למען יבטח לבנו, ונדע כי אמת דיברתי אלינו, ונעיד על כך" (סורת השולחן הערוך:113-112).