נבואתו של הנביא ישוע

הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי כל הנביאים והשליחים הם צאצאיהם של שני הנביאים נוח ואברהם עליהם השלום, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא צאצאיו של ישמעאל בנו של הנביא אברהם עליהם השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " שלחנו את נוח ואת אברהם, ונתנו לזרעם את הנבואה ואת הספר. יש ביניהם ישרי דרך, ואולם רבים בהם מופקרים" (סורת הברזל:26).

אחד העיקרונות הבסיסיים של האימונה באיסלאם היא להאמין בשליחים של אללה יתלה ולהאמין בספרים אשר הורדו עליהם מעם אללה, אללה יתעלה ציווה על המוסלמים לאהוב ולכבד את כל הנביאים, הנביא ישוע עליו השלום נהנה ממעמד נכבד אצל המוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרו, מאמינים אנו באללה ובאשר הורד אלינו ממרומים, ובכל אשר הורד ממרומים אל אברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים, ובאשר ניתן למשה ולישוע ובאשר ניתן לנביאים מעם ריבונם. לא נפלה איש מהם, ומתמסרים אנו לו.* אם יאמינו באשר תאמינו אתם, תישר דרכם, ואולם אם יפנו עורף, ייקלעו למחלוקת. אז יפטור אותך אללה מהם, כי הוא קשוב ויודע." (סורת הפרה:137-136).

בני ישראל היו מדוכאים לפני שליחותו של הנביא משה עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על זה בקוראן הקדוש : " הצלנו אתכם מבני משפחת פרעה בעודם לוחצים ומענים אתכם וממיתים את בניכם ומחיים את בנותיכם, ובזאת התנסיתם בניסיון כביר מעם ריבונכם" (סורת ממרום החומה:141).

אללה יתעלה שלח להם את הנביא משה כדי להדריך אותם לדרך הישרה, אללה יתעלה שינה את מצבם מהכנעה לכבוד ומעוני לעושר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הנחלנו לבני העם שנרדפו את מזרחה ומערבה של הארץ אשר נתנו ברכתנו בה, והתקיים במלואו דברו הטוב של ריבונך על בני ישראל. זאת כגמול על עומדם בעוז רוח. גם הכחדנו את מפעלות פרעה ובני עמו, ואת כל אשר הקימו." (סורת ממרום החומה:137).

בני ישראל סטו מהדרך הישרה של מושה עליו השלום והחילו להשחית בארץ והרגו את הנביאים, חלק מהם הכחישו את יום הדין ועסקו בתענוגות ותאווות, לכן, אללה יתעלה שלח להם את הנביא ישוע בן מרים כדי להדריך אותם לדרך הישרה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אחריהם הקימו את ישוע בן מרים למען לאשר את התורה אשר נגלתה לפניו, ונתנו לו את האיונגליון, ובו הדרכה ואור, למען יאשר את התורה אשר היתה לפניו, ובו אור ומוסר השכל ליראים". (סורת השולחן: 46)

הנביא ישוע עליו השלום קרא לבני ישראל להאמין באימונת הייחוד ולעבוד את אללה יתעלה לבדו ולקיים את ההוראות של האוונגליון, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כאשר הביא ישוע את האותות הנהירים, אמר, הבאתי לכם את החוכמה, למען אבאר לכם את אשר נחלקתם בו, לכן היו יראים את אללה ושמעו בקולי.* אללה הוא ריבוני וריבונכם, לכן עבדוהו. זהו אורח מישרים" (סורת עיטורי הזהב:64-63).

כאשר הנביא ישוע ראה שהם לא האמינו בשליחות שלו ודחו את האמת, אז הוא אמר לבני עמו: מי יכול לחזק אותי ולעזור לי בהפצת דתו של אללה?, רק שנים עשר מתלמידיו הקרובים של ישוע עליו השלום האמינו בו ועזרו לו בהפצת דתו של אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "כאשר הבחין ישוע כי כופרים הם אמר מי יהיו תומכי לאללה? אמרו תלמידיו, אנו תומכי אללה, אנו מאמינים באשר הורד ממרומים והולכים בעקבות השליח ועל כן כתוב לנו את חלקנו עם המעידים" ( סורת בית עמרם : 53-52 ).