החוכמה מאחורי בריאת בני האדם

השאלה הנשאלת עכשיו היא: מה היא הסיבה של בריאת בני האדם שאללה יתעלה הכפיף להם כל אשר ביקום?

אללה יתעלה הבהיר לנו בקוראן הקדוש את החוכמה מאחורי בריאת בני האדם בבהירות מוחלטת, אללה יתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב שברא את בני האדם למען עבודתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " לא בראתי את השדים ואת בני האנוש כי אם למען יעבדוני,* איני מבקש כי יפרנסוני ואיני רוצה כי יאכילוני.* אללה הוא המפרנס, בעל הכוח והאיתן " (סורת הזורות:58-56).

אללה יתעלה יחיה את בני האדם לאחר מותם ביום תחיית המתים ויחשב אותם על המעשים שלהם דבר שמפריך את הטענות של האתאיסטים, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש " הם אמרו, דבר אין לנו מעבר לחיינו בעולם הזה: האחד ימות והאחד יחיה, ורק הזמן יביא עלינו כליה. אין הם יודעים דבר על זאת, והם רק מדמים" (סורת הכורעת ברך:24).

דבר קשה עבור האדם לחיות את חייו ללא מטרה נשגבה!, האתאיסטים חיים באומללות בשל שכל אדם צריך למלא את הרצונות הרוחניות שלו כמו שהוא נזקק לספק את רצונות הגוף על ידי הכרת אללה יתעלה דרך האימונה בכל מה שהורד על השליחים של אללה יתעלה, ראוי לציין כי סוגית האתאיזם והכחשת התחייה ביום הדין היא רעיון ישן אשר הופיע בכל הדורות על ידי אלה שאללה יתעלה הסית אותם מהדרך הישירה בשל שהתרחקו מהאימונה הריבונית.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ושלחנו אליהם שליח מקרבם, למען יגיד, עבדו את אללה, כי אין לכם אלוה מבלעדיו. הלא תהיה בכם יראה?* נכבדי בני עמו הכופרים אשר הכחישו כי יגיעו אל העולם הבא, ואשר פינקנום בתפנוקי החיים הזה, אמרו, אין זה אלא בשר ודם כמותכם. הוא אוכל את אשר תאכלו ושותה את אשר תשתו.* אם תישמעו לבשר ודם כמותכם, תלכו לאבדון.* האם יבטיח לכם כי לאחר שתמותו ותהיו עפר ועצמות, יוציאוכם (חיים מקברכם)?* אין ממש בכל אשר הובטח לכם.* דבר אין לנו מעבר לחיינו בעולם הזה: האחד ימות והאחד יחיה, (ובמות כולנו) לא עוד יעוררונו לחיים.* אין הוא אלא אדם הטופל שקרים על אללה, ואין אנו מאמינים לו" (סורת המאמינים:38-32 ).