De Profeet Jezus in de Qur’an

Wat geloven moslims wanneer het gaat over de Profeet Jezus ? Wordt hij door moslims vereerd en gerespecteerd? Vandaag de dag zijn de media verantwoordelijk voor het verspreiden van een negatief beeld van de Islam. Daardoor lijkt het alsof de Islam een religie is van haat en intolerantie. In werkelijkheid zal een ieder die een praktiserende moslim heeft ontmoet, weten dat zij zeer vreedzame en tolerante mensen zijn.

Het geloofssysteem van de Islam laat duidelijk zien dat het een geloof is van tolerantie. Een basisprincipe waar de moslim zich aan houdt, is het geloof in alle Profeten en Boodschappers die God heeft gezonden. Verhalen over ieder van hen zijn te vinden in de Qur’an en in de Profetische Tradities. Voordat we ons verdiepen in de details van het levensverhaal van Jezus , is het belangrijk om eerst een korte inleiding te geven over de reden achter de schepping van de mens en de belangrijke rol van spirituele leiding in ons leven.

In het algemeen is spirituele leiding van essentieel belang om de balans in alle aspecten van ons leven te behouden. De Qur’an is een Goddelijk geschrift dat is geopenbaard aan de Profeet Mohammed , die de laatste is van alle Profeten en Boodschappers. Vanwege dit feit, heeft de Islam een aantal wezenlijke kenmerken. Het is een alomvattende religie, van toepassing op mensen van alle tijden, overal en altijd. De Islam is van toepassing op alle menselijke problemen. Het is niet zomaar een religie, maar een complete manier van leven.

Een ander wezenlijk kenmerk van de Islam is dat het een religie is van gezond verstand en logica. Laten we een aantal voorbeelden bekijken om dit punt te illustreren. Als moslims geloven wij dat God de Schepper is van alles en dat Hij geen partner heeft. De Boodschapper van de Islam, Mohammed , vertelde over de stadia van de schepping. Dit wordt overgeleverd door zijn metgezel, Imran bin Husain die zei:“Er kwamen mensen uit Yemen die zeiden: ‘O Boodschapper van Allah, we zijn bij U gekomen om te leren over de Dien , dus vertel ons over het eerste ding dat geschapen werd!’ Hij zei: ‘Allah was er altijd en niets was met Hem. Zijn Troon was boven het water en alle dingen die zouden gaan gebeuren, werden opgeschreven en toen werden de hemelen en de aarde geschapen.’”

God was er altijd maar zijn Schepping niet. Die had een zeker begin. God, de Verhevene, zegt:Hij is de Eerste en de Laatste, Az Zhâhir (Hij die in grootheid alles overtreft) en Al Bâthin (de Onwaarneembare). En Hij is Alwetend over alle zaken. (Qur’an 57:3)

God was de Eerste. Niets was er voor Hem. Hij gaf de gehele schepping het bestaan. Hij lijkt op niets in Zijn schepping. Er zijn geen gelijkenissen tussen Hem en ons. God, de Verhevene, zegt: Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. (Qur’an 42:11)

God heeft duidelijk gemaakt aan ons dat het onmogelijk is om Hem te beschrijven en dat niemand Zijn grootsheid kan bevatten. Dit alleen al wekt ontzag en bevestigt ons geloof in Zijn uniciteit en de noodzaak om alleen Hem te aanbidden. God, de Verhevene, zegt:Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is, en zij kunnen Hem met kennis niet omvatten. (Qur’an 20:110)

Alles behalve God is een geschapen ding, gecreëerd door God zelf. Hij heeft deze creaties geschapen uit niets. God, de Verhevene, zegt: Dat is Allah, jullie Heer, de Schepper van alle dingen, geen god is er dan Hij. Waarom worden jullie dan belogen? (Qur’an 40:62)

Eén van de belangrijke dingen die een moslim gelooft, is dat Allah schept wat Hij wil en doet zoals Hij wil. Niets kan de beslissingen van God tegenhouden. God, de Almachtige, zegt: En jouw Heer schept wat Hij wil en Hij verkiest (wie Hij wil). Het is niet aan hen om te kiezen. Heilig is Allah en Verheven boven wat zij aan deelgenoten (aan Hem) toekennen. (Qur’an 28:68)

Allah schept niet zonder doel, noch laat Hij Zijn creatie zonder leiding. Geen enkel schepsel in het universum is geschapen zonder dat er een goddelijke wijsheid en doelstelling achter schuilt. Soms kennen we die wijsheid, soms niet. De moderne wetenschap is er in vele gevallen in geslaagd om die wijsheid te ontrafelen waar het aanvankelijk leek alsof er geen doel bestond.

De Profeet Jezus

God gaf het goede nieuws aan Maria over de Profeet Jezus, moge God hem prijzen. God, de Verhevene, zegt:(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Messias, Isa (Jezus), zoon van Maryam, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen. Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil. Als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees’, en het is.” En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie. (Qur’an 3:45-48)

Lees meer +

De Menselijke Aard Van Jezus

De Qur’an vermeldt duidelijk dat Jezus een man was die was gekozen door God om de Boodschap van de Eenheid van God te verkondigen aan zijn volk. Allah, de Verhevene, zegt:De Messias, zoon van Maryam, is niet anders dan een Boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door Boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten beiden voedsel te eten. Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich afwenden. (Qur’an 5:75)

Lees meer +

De Wonderen Van De Profeet Jezus

Soms verwerpen de mensen de geloofwaardigheid van een Profeet en willen ze niet geloven totdat ze een tastbaar wonder aanschouwen. Om die reden stuurt Allah Zijn Profeten en Boodschappers met wonderen. Allah, de Verheven, zegt:En voorzeker, Wij hebben Boodschappers vóór jou gezonden. En Wij maakten voor hen echtgenoten en nakomelingen. En het is niet aan de boodschapper om een Vers te brengen, tenzij met verlof van Allah. Voor elke periode is er een Boek. (Qur’an 13:38)

De Beschrijving Van Jezus

De Qur’an heeft ons een beschrijving gegeven van de Profeet Jezus, moge Allah hem prijzen. Deze beschrijving heeft betrekking op zijn manier van doen en ook op de aard van Zijn boodschap. God vermeldt dat Hij Jezus beschermde. Hij, de Verhevene, zegt:En voorzeker, Wij hebben Musa het Boek gegeven en Wij deden na hem de Boodschappers volgen. En Wij gaven Isa, de zoon van Maryam, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de Heilige Geest (Jibril). Is het dan zo dat telkens wanneer er een Boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en een aantal doodden? (Qur’an 2:87)