אברהם עליו השלום

הנביא אברהם עליו השלום הוא אבם של כל הנביאים, נולד לו שני בנים הם הנביא ישמעאל ויצחק שהם אביהם של רוב הנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " התהילה לאללה אשר העניק לי לעת זקנה את ישמעאל ואת יצחק. אכן ריבוני שומע התפילה." (סורת אברהם:39).

אללה יתעלה בחר בנביא אברהם כדי להעביר את המסר שלו. הנביא אברהם נשלח לבני עמו אשר היו עובדים את הכוכבים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב הנשגב " אברהם אמר לאאזר אביו, התעשה לך פסילים כאלים? רואה אני כי אתה ובני עמך שרויים בתעייה גמורה,* כך הראינו לאברהם את ממלכת השמים והארץ, ולמען ישתכנע,* כאשר ירד עליו הלילה, ראה כוכב, ואמר, זה ריבוני, כאשר שקע, אמר, לא אוהב את השוקעים,* וכאשר ראה את הירח עולה, אמר, זה ריבוני. ואולם כאשר שקע, אמר, אם לא ינחני ריבוני אהיה בקהל התועים.* כאשר ראה את השמש עולה, אמר, זה ריבוני, זה הגדול מכולם. ואולם כאשר שקעה, אמר, הוי בני עמי, אינני מחויב לשותפים אשר צירפתם לאללה,* אשא פני כחניף אל מי שיצר את השמים ואת הארץ, ואין אני במשתפים" (סורת המקנה:79-74).

הנביא אברהם עליו השלום לא היה מרוצה במעשים של בני עמו, הוא חשב על ידי הטבע הבריא שלו שישנם אלוה הגדול יותר מכל אלה אשר אינם מועלים או מזיקים, לעתים קרובות הנביא אברהם היה מתווכח עם בני עמו ומבהיר להם כי בהוכחות ללא צל של ספק את ביטול האלוהות שלהם שעובדים מלבד אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " קרא לפניהם את קורותיו של אברהם.* הוא אמר לאביו ולבני עמו, את מי תעבדו?* אמרו, אנו עובדים אלילים, ולא נחדל לדבוק בהם.* אמר, האם ישמעוכם כאשר תפנו בתפילה?* אז שמא יוכלו להועיל או להזיק לכם?* אמרו, כך מצאנו את אבותינו עושים.* אמר, ראו את אשר תעבדו, אתם ואבותיכם הקדמונים:* הם אויבים לי, חוץ מאשר ריבון העולמים, אשר ברא אותי. הוא ינחני,* והוא אשר ייתן לי מאכל ומשקה,* ובחלותי ישלח לי מרפא,* והוא אשר ימיתני ואחר יחייני,* והוא אשר נכספתי כי יסלח לי על חטאי ביום הדין.* ריבוני, הענק לי חוכמת משפט וספחני אל הישרים" (סורת המשוררים:83-69).

הנביא אברהם עליו השלום המשיך לקרוא לבני עמו להאמין בייחודו של אללה יתעלה ולהתרחק מעבודת אחרים מלבד אללה, אלא שהם הכחישו את השליחות שלו וניסו לשרוף אותו אלא שאללה יתעלה הצילו, אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על כך כאשר אמר " אמר, אם כך, מדוע תעבדו אחרים מבלעדי אללה אשר לא יוכלו להועיל לכם כלל וגם לא להזיק?* קצתי בכם ובאלה אשר תעבדו מבלעדי אללה. האם לא תשכילו להבין?* אמרו, שרפוהו, ובעשותכם זאת תבואו לעזרת אליכם.* אמרנו, הוי האש, צנני את אברהם ושמרי על שלומו.* הם חרשו עליו רעה, אך אנו הכשלנום" (סורת הנביאים:70-66).

לאחר שבני עמו של הנביא אברהם על השלום הכחישו את השליחות שלו, אללה יתעלה ציווה עליו להגר עמו אשתו ובניו ישמעאל לעיר הקדושה מכה, שם הוא החיל לבנות את הכעבה בעזרת בנו ישמעאל סבו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אחרון הנביאים שנשלח על ידי אללה יתעלה לכל אנושות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה עשה זאת רק למען תתבשרו ולמען יבטח לבכם בו, כי אין ניצחון ניתן בלתי אם מאללה האדיר והחכם,* כך יגדע את זרוע הכופרים או יפילם אפיים ארצה וישובו בפחי נפש.,* דבר אינו נתון בידיך: הבררה ביד אללה לשוב מכעסו עליהם או למגרם, כי בני עוולה הם,* לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ, והוא סולח לאשר יחפוץ ומעניש את אשר יחפוץ, ואללה סולח ורחום." (סורת בית עמרם:129-126).