משה עליו השלום

הנביא משה עליו השלום דיבר עם אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו דיווח לנו על זה בספרו הנשגב " כאשר בא משה במועד שקבענו, וריבונו דיבר עמו, אמר, ריבוני, הראני ואתבונן בך. אמר, לא תוכל לראותני, ואולם הבט אל ההר, אם ייוותר שלם במקומו, כי אז תראני. כאשר הופיע ריבונו לנגד ההר, כתשו עד דק, ומשה נפל מתעלף. כאשר ניעור מעלפונו, אמר, ישתבח שמך, חוזר אני בתשובה אליך, וראשון אני להאמין" (סורת ממרום החומה:143).

הנביא משה נזכר בקוראן הקדוש 129 פעמים, דבר שמעיד על מעמדו וגדולתו של הנביא משה עליו השלום, אללה יתעלה תמך בו על ידי שתי נסים, הנס הראשון כאשר המטה שלו נהפך לנחש, והנס השני כאשר נהפכה ידו הדהויה לצבע לבן, האותות האלה מעידים על כנות שליחותו לפרעה ובני עמו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמר משה, פרעה, אני שליח מעם ריבון העולמים,* וחזקה עלי שלא אומר על אללה דבר זולת האמת. הבאתי לכם ראיה מאת ריבונכם, על כן שלח עמי את בני ישראל.* אמר, אם אכן הבאת ראיה, הצג אותה, אם אמת בפיך!*, אז השליך את מטהו והנה נחש מושלם.* אחר הוציא את ידו לעין כל, והנה לבנה היא." (סורת ממרום החומה:108-104).

אללה שלח אותו לפרעה ובני עמו כדי לקרוא להם להאמין בייחודו של אללה יתעלה לאחר שסטו מהדת הישרה והתמידו להתיהר ולנהוג בעריצות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמר פרעה, הוי מועצת הנכבדים, איני מכיר אלוה ראוי לכם מבלעדי. המן, שרוף לי לבנים של חמר ובנה לי מגדל, למען אשקיף אל אלוהיו של משהץ חושב אני כי הוא במשקרים" (סורת סיפור המעשה:38).

הנביא משה עליו השלום קרא לפרעה בחוכמה ובעדינות כדי להאמין בייחודו של אללה, אבל פרעה התנגד לו ואסף את כל המכשפים של אותה תקופה כדי לחבל תחבולות נגד משה עליו השלום, אלא שהביס אותם בעזרתו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרו הנכבדים מבני עם פרעה, זהו מכשף מעולה.* הוא מבקש לגרשכם מארצכם, (אמר פרעה) אם כן, מה עצתכם?* אמרו, דחה אותו ואת אחיו, ושלח פוקדים אל גלילות הארץ,* למען יביאו אליך כל מכשף מעולה,* המכשפים באו אל פרעה ואמרו, האם נבוא על שכרנו אם נהיה אנו הגוברים?* אמר, כן, וגם תהיו במקורבים.* אמרו, משה, התשליך אתה את (מטך) או נשליך אנו?* אמר, השליכו! כאשר השליכו, איחזו את עיני האנשים והפחידום וחוללו כישוף כביר,* הורינו למשה לאמור, השלך את מטך ויבלע את להטיהם הכוזבים,* אז נגלתה האמת והופר כל אשר עשו,* וכך נחלו שם תבוסה והושפלו.* אז השתחוו המכשפים אפיים ארצה,ואמרו, מאמינים אנו ברבון העולמים" (סורת ממרום החומה:121-109).

פרעה ובני עמו לא האמינו בקריאתו של משה עליו השלום, אללה יתעלה העניש אותם במספר של עונשים כגון המבול, הארבה, הכינים, הצפרדע והדם, אלא שהתעקשו וסירבו להאמין בשליחותו של משה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרו, כל אות אשר תביא לנו למען תאחז בו את עינינו, לא נאמין לך.* אז שלחנו את המבול עליהם ואת הארבה ואת הכינים ואת הצפרדע ואת הדם – אותות מוצגים אחד אחד. אך הם מלאו שחץ והיו קהל חוטאים,* כאשר פקד אותם הנגע, אמרו, משה, קרא למעננו אל ריבונך בשם בריתו אתך, ואם תסיר את הנגע מעלינו, נאמין לך ונשלח אתך את בני ישראל.* אך כאשר הסרנו מעליהם את הנגע לזמן-מה, לא עמדו בדיבורם" (סורת ממרום החומה:135-132).

אללה ציווה על הנביא משה עליו השלום לעזוב את מצרים עם בני עמו כדי שיוכלו לקיים את אמונתם באופן חופשי. ברגע שפרעה הבין שהם עזבו, הוא רדף אחריהם עם חייליו עד שהגיעו לקצו של הים,אז אללה בקע להם את הים והטביע את פרעה והחילים שלו, אללה ישתבח שמו ותעלה אמר בספרו הנשגב " עם בוקר הדביקו אותם (המצרים),* וכאשר ראו שני המחנות זה את זה, אמרו בני עמו של משה, הם השיגונו.* אמר, כלל לא, ריבוני עמי והוא ינחני.* אז הורינו למשה, הכה במטך את הים. הוא נקרע, וכל קרע ניצב כהר נישא.* קירבנו לשם את האחרים,* ומילטנו את משה ואת כל אשר אתו.* והטבענו את האחרים" (סורת המשוררים:65-61).