העלאת ישוע עליו השלום לשמים

היהודים והנוצרים התרגלו להתכחש לשליחותם של השליחים והנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " נתנו למשה את הספר והקימונו אחריו שליחים בזה אחר זה, ונתנו לישוע בן מרים אותות נהירים וסייענו בידיו ברוח הקודש, וכי כל אימת שיביא לכם אחר השליחים את אשר לא תואבה נפשכם, תימלאו שחץ ואת אזהרות כמה מהם תכחישו ואת האחרים תהרגו?" (סורת הפרה :87).

המוסלמים מאמינים כי אללה יתעלה העלה את ישוע עליו השלום לשמים וכי אללה יתעלה יוריד אותו באחרון הזמן ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כיוון שהפרו את בריתם וכפרו באותות אללה והרגו את הנביאים בלא צדק, ואמרו, לבנו ערל – אללה הוא אשר אטם אותו בכפירתם, ועל כן רק מתי מעט בהם יאמינו.* - וכיוון שכפרו וכיחשו כחש איום על אודות מרים,* וכיוון שאמרו, אנו הרגנו את שליח אללה,ישוע המשיח בן מרים. ואולם לא הרגוהו ולא צלבוהו, ורק נדמה בעיניהם. אלה אשר נחלקו על אודותיו מטילים בו ספק, ואולם אין הם יודעים עליו דבר, ורק אחר דמיון שווא נוטים הם, ולא הרגוהו אל-נכון,* כי אללה העלהו אליו. אללה אדיר וחכם,* ואין בבעלי הספר אחד אשר לא יאמין בו לפני מותו, וביום תחיית המתים יעיד הוא עליהם" (סורת הנשים:159-155).

אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בקוראן הקדוש את האמת אודות העלאת ישוע עליו השלום לשמים, אללה יתעלה אומר " הם חרשו מזימה, ואללה חרש אף הוא מזימה, ואללה הוא הטוב שבזוממים, אללה אמר לישוע, עתה אאסוף אותך ואעלה אותך אלי ואטהר אותך מטומאת הכופרים ואשים את ההולכים בעקבותיך מעל הכופרים עד יום תחיית המתים. לבסוף תוחזרו אלי ואשפוט ביניכם בכל אשר נחלקתם בו,* לכופרים, אותם אעניש עונש קשה בעולם הזה ובעולם הבא, ולא יקום להם עוזר.* אשר למאמינים ולעושים את הטוב, הוא ישלם להם את מלוא שכרם. אללה אינו אוהב את בני העוולה" (סורת בית עמרם:57-54).

הנוצרים טענו מאוחר יותר שישוע עליו השלום נהרג כדי לכפר על חטאי האנושות. כמוסלמים, אנו כמוסלמים מאמינים ש אללה יתעלה יחשב אתכל אחד מאיתנו על המעשים שלו בעולם הזה ביום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל המישיר לכת, רק לטובתו יישיר לכת, וכל התועה, יתעה רק את עצמו, ונפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה. לעולם לא נעניש בטרם נשלח שליח" (סורת המסע הלילי:15).

אללה יתעלה כרת ברית עם הנוצרים למען שיאמינו באשר הורד על הנביא ישוע עליו השלום ובנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שבישר על בואו, אלא שהם התכחשו לשליחותיו של ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "גם עם האומרים, נוצרים אנו, כרתנו ברית, ואולם הם שכחו מקצת הדברים אשר הזכירו להם, ואז זרענו איבה ושנאה ביניהם עד יום תחיית המתים, אז יודיע להם אללה את אשר עשו" (סורת השולחן:14).

ירידת ישוע עליו השלום

המוסלמים מאמינים שהנביא ישוע עליו השלום יירד לארץ לקראת סוף הזמן. הוא יחזור בתקופה שבה התפשטה הבורות והאנשים סטו מהדרך הישרה של אללה יתעלה, הנביא ישוע עליו השלום יהיה בתור גואל לכל האנושות וישלוט על ידי חוקי האסלאם.

המוסלמים מאמינים כי ישוע לא נהרג על ידי היהודים , וכי אללה העלה אותו לשמים . ובסוף הימים הוא ירד ויהרוג את האנטיכריסט , ויוביל את המאמינים לנצח את אויבי אללה .

השלב הזה תהיה בתור הכנה ליום תחיית המתים שבו אללה יתעלה יחשב את האנשים על המעשים שלהם בעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום אשר נקרא לכל איש לבוא עם פנקסו, כל אשר נמסר לו ספרו אל יד ימינו, יקרא את ספרו, ולא יקופח כמלוא נימה,* וכל אשר היה עיוור בעולם הזה יהיה עיוור בעולם הבא, ותגדל תעייתו מן הנתיב" (סורת המסע הלילי:72-71).