הטבע האנושי של ישוע

הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי ישוע בן מרים הוא עבדו של אללה אשר בחר בו כדי להבהיר את שליחותו של אללה יתעלה לבני ישראל לאחר הנביא משה עליו השלום, אללה יתעלה הבהיר לנו גם בספרו הנשגב כי אמו של ישוע עליו השלום היתה אדוקה, ישוע עליו השלום היה בן אדם אשר אוכל ,שתוה ויושן כמו שאר בני האדם ואינו אלוה כפי שטוענים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " המשיח בן מרים אינו אלא שליח אשר היו כבר שליחים לפניו, ואמו היתה צודקת, ושניהם אכלו מזון. ראה כיצד נבאר את האותות, וראה כיצד ישגו בשקרים." (סורת השולחן: 75).

אללה יתעלה נעלה מעל כל התכונות של בני האדם, כיוון שזה לא יאה לאללה יתעלה להיות לו אישה או בן, הטענה שישוע עליו השלום הוא בנו של אללה יתעלה היא אחת טענות השווא שאללה יתעלה הפריך אותם בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם אמרו, הרחמן הוליד בן,* אכן דבר נורא תשמיעו.* השמים חישבו להתרסק בעטיו, והאדמה – להיחצות לשניים, וההרים – להתמוטט באחת,* כיוון שטענו כי יש בן לרחמן.* אין זה יאה לרחמן להוליד בן,* סוף כל שוכני השמים והארץ לבוא אל הרחמן כעבדיו" (סורת מרים:93-88)

אללה יתעלה אין לו דומה או שווה, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש " אמור, הוא אללה אחד,* אללה לעד,* לא ילד ולא הולד,* שווה לו אין גם אחד" (סורת טוהר האמונה:4-1).

הטענה שישנם ילד לאללה יתעלה היא טענה ישנה אשר הופיעה לאחר תחילת כפירתם של בני האדם, הערבים שעבדו את האלילים טענו כי אללה יתעלה היה נשוי מהשדים והמלאכים הם בנותיו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בקש מהם להאיר את עיניך: האם לריבונך הבנות, בעוד אשר להם הבנים?* האם ראו במו עיניהם כי בראנו את המלאכים כנקבות?* לא! רק שקר הם דוברים, באומרם,* כי אללה מוליד, כזב בפיהם!* כולם העדיף לבחור לעצמו בנות על פני בנים?* מה לכם, כיצד זה תשפטו?* האם לא תיזכרו?* או שמא יש בידכם אסמכתא ברורה?* הביאו את הספר אשר לכם, אם אמת בפיכם!* הם קשרו קשר דם בינו לבין השדים, ואולם השדים יודעים כי עתידים הם להיות מובאים.,* ישתבח שם אללה ויינון מעל התארים אשר בהם יתארוהו,* - אך לא עבדי אללה ברי הלבב" (סורת הערוכים:160-149).

היהודים והנוצרים טענו גם שישנם ילד לאללה יתעלה, אדם שפוי דעת לא מקבל את הטענה הזה כפי שהקוראן הקדוש דיווח לנו על כך: " היהודים אומרים, עוזיר הוא בן אללה. הנוצרים אומרים, המשיח הוא בן אללה. זהו הדבר אשר יביעו בהבל פיהם, בחקותם את דברי הכופרים לפניהם. יאסור אללה מלחמה עליהם! כיצד זה ישגו בשקרים?* הם לקחו את חכמיהם ואת נזיריהם לאדונים להם מבלעדי אללה, ואת המשיח בן מרים. ואולם לא צווו לעבוד בלתי אם אלוה אחד. אין אלוה מבלעדיו. ישתבח שמו ויינון מעל השותפים אשר ירצפו לו" (סורת ההצהרה:31-30).

הקוראן קובע בבירור את כפירתם של אלה אשר מאמינים שישוע הוא אלוה או בנו של אללה או שלישי משלושה, הקוראן הקדוש הבהיר גם כי הנביא ישוע קרא לייחודו של אללה יתעלה והלך בעקבותם של הנביאים והשליחים אשר נשלח לפניו לבני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האומרים כי אללה הוא המשיח בן מרים, כופרים הם. אמר המשיח, הוי בני ישראל, עבדו את אללה ריבוני וריבונכם. כל המצרף שותפים לאללה, יאסור אללה עליו את גן עדן, ובאש ידור. לבני העוולה לא יקומו תומכים.* האומרים הוא שלישי משלושה, כופרים הם. אין אלוה בלתי אם אלוה אחד, ואם לא יחדלו מדבריהם, יפגע עונש כבד בכופרים אשר בהם.* האין בדעתם לחזור בתשובה אל אללה ולבקש את מחילתו? הן אללה סולח ורחום" (סורת השולחן:74-72).

ישנם הרבה עדויות אינטלקטואליות אשר נזכרו בקוראן הקדוש המעידות על כך שאללה יתעלה הוא הבורא והיחיד הראוי לפולחן והעושה על פי רצונו, הקוראן הקדוש הבהיר בבירור גם כי כל הנסים שהתרחשו באמצעות ישוע עליו השלום היו על פי רצונו של אללה יתעלה וכי ישוע עצמו לא יכול להביא תועלת לעצמו או להגן על עצמו מפני גזירת גורלו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " האומרים כי אללה הוא המשיח בין מרים, כופרים הם. אמור, למי תעמוד זכות אצל אללה, אם ירצה להכחיד את המשיח בן מרים ואת אמו ואת כל אשר בארץ גם יחד? לאללה מלכות השמים והארץ ואשר ביניהם. הוא ברא את אשר יחפוץ ואללה הוא כל-יכול." (סורת השולחן :17)

אללה יתעלה הזהיר את היהודים והנוצרים מפני הקציניות בדת ולדבר על אללה שלא בידיעה, ישנם הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר הבהירו גם כי ישוע עליו השלום הוא עבדיו של אללה יתעלה " הוי בעלי הספר, אל תפריזו בדתכם ואל תגידו דבר על אללה מלבד אמת. ישוע המשיח בן מרים אינו אלא שליח אללה ומילה מאתו אשר אותה הטיל אל מרים, ורוח מלפניו. על כן האמינו באללה ובשליחיו, ואל תגידו, שלושה הם. חדלו מזה למען ייטב לכם. אללה הוא רק אלוה אחד. ישתבח שמו וחלילה מהיות לו בן. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ, ואין סומך כאללה.* המשיח לא יסלוד מלהיות עבד לאללה, ואף לא המלאכים המקורביםף כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו.* אשר למאמינים ולעושים את הטוב, הוא ישלם להם את מלוא שכרם וירבה את ברכתו להם. אשר לסולדים ולאנשי השחץ, אותם יעניש כבד, ולא יצמאו להם מגן או מושיע זולת אללה" (סורת הנשים:173-171).