בריאת אדם הראשון עליו השלום

אללה יתעלה ברא את אדם במטרה לאכלס את האדמה בצאצאיו של אדם הראשון עליו השלום ולהעמיד אותם במבחן כדי להבחין בין האנשים המציתים להוראותיו של אללה לבין הסוררים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ריבונך אמר למאלכים, הנני שם בארץ מחליף. אמרו, התשים בה את אשר ימלאנה חמס וישפוך דם, בעוד אנו משבחים ומהללים אותך ומפארים את קודשך? אמר, יודע אני את אשר לא תדעו." (סורת הפרה:30).

אללה ישתבח שמו ברא את אדם הראשון עליו השלום ביום השישי, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו על כך: " אדון הימים הוא יום השישי, בו ברא אללה את אדם, הוריד אותו אל הארץ, והמית אללה את אדם ובו נכנס אדם לגן עדן ובו יהיה יום הדין" (מסופר על ידי מוסלם).

לכן, אללה יתעלה בחר ביום זה להיות יום מיוחד בשביל המוסלמים, אללה יתעלה ברא את אדם הראשון מרוח וציווה על המלאכים להשתחוות לו למעט אבליס אשר התיהר וסירב להשתחוות לאדם הראשון עליו השלום שאללה יתעלה כביד אותה והעלהו מעל בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " ריבונך אמר למאלאכים, עומד אני לברוא אדם מטין.* כאשר אעצב את גופו ואפח בו מרוחי, השתחוו לו אפיים ארצה.* המלאכים השתחוו כולם כאחד,* ורק אבליס נמלא שחץ והיה בכופרים.* אמר (אללה), אבליס, מה מנע בעדך להשתחוות לאשר בראתי במו ידי? האם בן שחץ אתה, או שמא מתמרד?* אמר, טוב אני ממנו: אותי בראת מאש, ואותו בראת מטין.* אמר (אללה), אם כך, צא מכאן, כי ארור אתה.* מקולל תהיה מלפני עד יום הדין" (סורת צ.:78-71).

אללה יתעלה ברא את אדם כדי להאיץ באנשים להרהור אשר מוביל את האנשים להכרת את אללה הבורא הראוי לפולחן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "בבריאת השמים והארץ ובחילוף הלילה והיום צפונים אותות לנבוני הלב" (סורת בית עמרם:190).

God, door Zijn wijsheid, beschikte dat Adam en zijn nakomelingen de aarde zouden bewonen. Daarna schiep God Eva, de vrouw van Adam.