הצורך לשליחים

באמצעות עדויות היסטוריות, אנו יודעים כי בתחילת הבריאה כל האנושות החלה כאומה אחת, האנישם התגוררו באזור אחד. אבל לאחר גידול מספרם של בני האדם החילו לחפש אזורים שונים על פני האדמה במטרה לקבל את פרנסתם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש" האנשים היו כולם בני אומה אחת, ואז נחלקו ביניהם, אלמלא גמר ריבונך אומר, כבר היו שופטים ביניהם בכל אשר נחלקו בו" (סורת יונה:19).

התוצאה של המעבר לאזורים שונים בעולם הובילה להיווצרותן של מסורות ושפות שונות זה מזה. אחד צורות רחמיו של אללה יתעלה ששלח לכל אומה שליח כדי להבהיר לאנשים את הדרך הישירה והמובילה להאמין באללה יתעלה ולהזהיר אותם מפני העונשים שלו לאלה אשר לא מאמינים בייחודו של אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" שלחנוך לגלות את האמת ולהיות מבשר ומזהיר. אין אומה אשר לא קם בה מזהיר" (סורת היוצר:24).

אללה יתעלה שלח את השליחים והנביאים כדי להביא את האנשים בחזרה לאימונת הייחוד ועבודת אללה יתעלה לאחר שסטו מהדרך הישרה, השלחויות של כל הנביאים והשלחים קראו לייחודו של אללה יתעלה ללא שוטף, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "הקמנו בכל אומה שליח למען יאמר, עבדו את אללה ורחקו מן השיקוצים. כמה מהם הנחה אללה, ועל אחרים נגזר בצדק לתעות. קומו והתהלכו בארץ וראו מה היה סופם של המכחישים" (סורת הדבורה: 36).

אללה יתעלה הבהיר לנו כי כל האנשים הם מבני האדם אשר התחתנו מנשים ונולד להם ילדים עד שלא יחשבו שהם שונים מבני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה " כבר לפניך שלחנו שליחים ונתנו להם נשים וילדים, ושום שליח מעולם לא הביא אות בלא רשות אללה" (סורת הרעם:38).

אין לשליחים כל תכונה מהתכונות המיוחסות לאללה יתעלה לבדו, הם אינם יכולים להביא תועלת או רעה לאנשים , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, אין לאל ידי להביא תועלת לעצמי או להעביר רעה מעלי, ויקרה רק אשר ירצה אללה. אילו ידעתי את הנסתר, הייתי מרבה טובה לעצמי ונמנע מכל רע. אין אני אלא מזהיר ומבשר לאנשים אשר יאמינו (סורת ממרום החומה: 188).